extra ponude

Putovanja - tekst


IZLET U PEČUJ - SMEDEREVO


JEDNODNEVNI IZLET

TERMIN: 19.05.2018.

Pečuj peti po veličini grad, i smatra se najlepšim gradom u Mađarskoj posle Budimpešte. Poznat je po mnogobrojnim crkvama, dobrim muzejima i blagoj klimi. Pečuj ima i najduža leta u Mađarskoj jer je smešten u dolini. Nalazi se na jugu Mađarske, blizu granice sa Hrvatskom. Jedan je od najvećih univerzitetskih gradova u Srednjoj Evropi. U Janus Panonius ulici na metalnoj ogradi nalazi se hiljade katanaca, koji su okačeni kao simbol ljubavi. Iako se ovaj običaj danas može videti u skoro svakom gradu, smatra se da vodi poreklo upravo iz ovog gradića i da je nastao u 19. veku. Oko grada postoji i veliki broj staza i nekoliko jezera u kojima turisti i meštani uživaju. U centralnom delu trga smeštena je džamija Kasim Paše, za koju se može reći da je najprepoznatljivija građevina Pečuja i najznačajniji primerak otomanske arhitekture u Mađarskoj. Ono što je takođe zanimljivo jeste začinsko bilje posađeno na trgu te prilikom šetnje možete ubrati listić bosiljka i ulepšati ručak. Muzeja u ovom gradu ima 15. Nedaleko od kulturnog kvarta smešten je Žolnai mauzolej, koji se naziva i pečujskim Panteonom. Put do njega krase četrdeset i dve figure lava postavljene duž stepeništa koje vodi do ulaznih vrata. Jugoistočno od grada se uzgaja vinova loza i proizvode se čuvena mađarska vina. Zbog njih se Pečuj i naziva gradom ,,vina i grožđa,,.

Program putovanja:

1. dan JAGODINA – KRAGUJEVAC – BEOGRAD – PEČUJ – BEOGRAD – KRAGUJEVAC - JAGODINA

Polazak iz Jagodine i Kragujevca u ranim jutarnjim časovima.Vožnja do granice i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Pečuj. Razgledanje u pratnji vodiča glavnih znamenitosti grada: Sečenji trg, Gazi Kasim džamija, statua Sibinjanin Janka na konju, statua Trojice, bunar Zsolnay, Gradska kuća, muzej Janusa Panoniusa, Katedrala, Magasaz... Slobodno vreme za individualnu šetnju, shopping u Arkad tržnom centru. U ranim večernjim časovima polazak za Srbiju. Dolazak u kasnim večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA: 2.500,00 RSD ( polazak iz Jagodine )

CENA ARANŽMANA: 2.300,00 RSD ( polazak iz Kragujevca i Smedereva )

CENA ARANŽMANA: 2.100,00 RSD ( polazak iz Beograda )
19.05.2018.1 DAN2.000,00dinAranžman obuhvata:

- prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji

-razgledanje grada sa vodičem - usluge predstavnika agencije

- troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:

- individualne troškove

- putno zdravstveno osiguranje (OBAVEZNO)

Način plaćanja:

- 50 % prilikom rezervacije , ostatak gotovinski 7 dana pre početka putovanja.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA OTKAZ 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA LIVING & TRAVEL. I KORONA SMD TOURS

POSEBNE NAPOMENE:

· Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.

· Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

· Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

· Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

· Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

· Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

· Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

· Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

· Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

· Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

· Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

· Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

· Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

· Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. · Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

· Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

· Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

pretraga aranžmana
tip aranžmana
destinacija
lokacija
smestaj